TüRKçE
ENGLISH
Duyurular
Seçim Duyurusu

Borsamız Meclis Üyeleri seçimleri 01.10.2022 Cumartesi günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet binamızda yapılacaktır.

Seçimler 5174 Sayılı Kanuna ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Organ Seçimleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.

12.09.2022 – 14.09.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan seçim listeleri 16.09.2022 tarihi itibarıyla İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşmiştir.

Kesinleşen Seçim Listeleri 26.09.2022 – 28.09.2022 tarihleri arasında 3 tam iş günü süresince askıda kalacaktır.

Seçimler yargı gözetiminde ve oy verme işlemi toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

Seçmen listelerinde adı olmayan üyeler oy kullanamazlar.

14 asil ve 14 yedek Meclis Üyesi seçilecektir.

Tüzel kişiler meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, oy pusulalarında meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur.

Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.

Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını vekâleten kullandıramazlar.

Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır. 

Oylar yukarıda ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

Seçmenlerin, oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulala­rını zarfa koymaları için kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

Oy pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, du­rum tutanakla tespit olunur.

Seçimler sırasında seçim sandık kurulu başkanı veya üyelerine karşı suç işleyenler, Devlet memurlarına karşı suç işlenmiş gibi cezalandırılır.

Yayın Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi, 08:00

 • .
  TC Hayrabolu Ticaret Borsası
  Kahya Mah. Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu Cad. No:1
  Hayrabolu / TEKİRDAĞ
  Tel: 0 282 315 11 78    -    0 282 315 51 00
  Faks: 0 282 315 11 79